rental-plaza.nl

Sign in

| Anonymous |Sign in
General terms
Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Rental-Plaza.nl en worden alleen aangeboden, op onderstaande voorwaarden.

1.Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij een online platform aan waarop verhuurders kunnen adverteren om hun producten voor reservering aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Als u een reservering maakt via Rental-Plaza.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de verhuurder waarbij u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de verhuurder; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende verhuurder sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de verhuurder. De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die verhuurders ons verschaffen. De verhuurders krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke verhuurder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van elk product dat beschikbaar wordt gesteld. Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Tarieven en laagsteprijsgarantie

De tarieven op onze website zijn zeer concurrerend. Alle tarieven op de website van Rental-Plaza.nl worden getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Soms zijn er via onze website goedkopere tarieven beschikbaar. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de verhuurder beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld met betrekking tot annulering en restitutie. Gelieve de product- en prijsinformatie aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden voordat u een reservering maakt. Dit betekent dat u hetzelfde product voor een lagere prijs krijgt in vergelijking tot de andere klanten die dat product hebben gereserveerd.

3. Privacy

Rental-Plaza.nl neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en creditcardgegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden bij het product van uw keuze, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze partner(groep)bedrijven (binnen en buiten de Europese Unie), waaronder onze werknemers en de werknemers van onze partner(groep)bedrijven, en onze betrouwbare agenten en vertegenwoordigers die met toestemming van ons toegang hebben tot deze informatie, en die kennis moeten hebben of toegang nodig hebben tot deze informatie om onze diensten te kunnen leveren (waaronder klantenservices en interne onderzoekdiensten (audit/compliance)), ten gunste van u als klant. Voor meer informatie kunt u onze Privacyvoorwaarden lezen.

4. Gratis

Wij bieden onze service gratis aan. In tegenstelling tot vele andere partijen brengen wij geen kosten in rekening voor onze diensten en rekenen wij geen extra (reserverings)kosten bovenop de productprijs. Wij brengen geen kosten in rekening op uw creditcard, aangezien u rechtstreeks aan de verhuurder betaalt voor uw huur.

5. Creditcard

De verhuurders hebben creditcardgegevens nodig om uw reservering te garanderen. Wij zullen uw creditcardgegevens daarom rechtstreeks naar de verhuurder van het door u gereserveerde product sturen en wij kunnen er tevens voor kiezen om uw creditcard te verifiëren (d.w.z. preautoriseren). Wij gebruiken de ‘Secure Socket Layer (SSL)’-technologie om uw creditcardgegevens te beveiligen en te versleutelen bij het versturen van de gegevens. Houdt u er rekening mee dat bij sommige speciale aanbiedingen op het moment van reserveren en bevestiging uw creditcard gepreautoriseerd wordt of dat er kosten in rekening worden gebracht (soms zonder mogelijkheid tot restitutie). Gelieve voordat u reserveert de productinformatie aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van uw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zullen zij alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden, en hier wordt soms eigen risico voor in rekening gebracht (meestal EUR 50 of het equivalent in uw lokale valuta). Als uw creditcardmaatschappij of bank dit eigen risico in rekening brengt vanwege niet-geautoriseerde transacties vanwege een reservering die via onze website is gemaakt, dan zullen wij dit eigen risico vergoeden tot een gezamenlijk bedrag van EUR 50 (of het equivalent in uw lokale valuta). Om schadeloos gesteld te worden dient u de fraude aan uw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail (klanten.service@rental-plaza.nl). Gelieve ‘creditcardfraude’ in de onderwerpregel van uw e-mail te vermelden en ons het bewijs toe te sturen van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij). Deze schadeloosstelling heeft uitsluitend betrekking op creditcardreserveringen die via de beveiligde server van Rental-Plaza.nl zijn gemaakt en waarbij het niet-geautoriseerde gebruik van uw creditcard door ons in gebreke zijn of onze nalatigheid en niet door uw schuld is opgetreden toen u gebruikmaakte van de beveiligde verbinding.

6. Annuleren

Als u een product reserveert, dan gaat u akkoord en stemt u in met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van de betreffende verhuurder en met elke bijkomende (leverings)voorwaarden die van kracht zijn tijdens uw huur, inclusief geleverde diensten en/of producten die door de verhuurder worden geboden (de leveringsvoorwaarden van de verhuurder zijn verkrijgbaar bij de betreffende verhuurder). De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elke verhuurder zijn beschikbaar via onze website bij de productinformatie, tijdens de reserveringsprocedure en in de bevestigingsmail. Houdt u er rekening mee dat sommige tarieven of speciale aanbiedingen niet in aanmerking komen voor annulering of wijziging. Gelieve voordat u reserveert de productbeschrijvingen aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden. Indien u uw reservering wilt nalezen, wijzigen of annuleren, verwijzen wij u naar uw bevestigingsmail. Houdt u er rekening mee dat er kosten in rekening gebracht kunnen worden voor uw annulering, in overeenstemming met de annulerings- en no-showvoorwaarden van de verhuurder. Wij raden u dan ook aan om, voordat u reserveert, de annulerings- en no-showvoorwaarden van de verhuurder aandachtig door te nemen.

7. Verdere correspondentie

Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor de leverdatum, met informatie over uw product alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na de huurperiode waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor productbeoordelingen in te vullen. Afgezien van de bevestigingsmail waarmee de reservering wordt bevestigd, e-mails met relevante informatie over aanpassingen en annuleringen, inclusief herinneringsmails wanneer u een reservering niet afgerond heeft, communicatie van ons of van de verhuurder over uw reservering, de uitnodiging voor productbeoordeling en e-mails waar u zich actief voor heeft aangemeld, zullen wij u geen andere (gevraagde of ongevraagde) mededelingen, e-mails of correspondentie sturen, behalve als u daar specifiek mee ingestemd heeft.

8. Classificering en productbeoordelingen

De standaardinstelling van de classificering van producten op onze website is 'Aanbevolen' (of iets van gelijke strekking) (de "Standaardclassificering"). Voor uw gemak bieden wij ook andere manieren aan om het product te classificeren. De Standaardclassificering komt tot stand via een volledig geautomatiseerd classificeringssysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria. Het ingevulde productbeoordelingsformulier kan (a) worden geüpload naar de relevante productpagina op onze website met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van het product, en kan (b) door Rental-Plaza.nl naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op onze website of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsletters, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door Rental-Plaza.nl. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen. Het productbeoordelingsformulier dient te worden beschouwd als een vragenlijst en er worden geen verdere (commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of speciale premies aangeboden.

9. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de producten die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de verhuurder aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de verhuurder (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

10. Diversen

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Rental-Plaza.nl, de leveranciers en de providers. Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland. In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

11. Over Rental-Plaza.nl

Al onze diensten worden verleend door Rental-Plaza.nl B.V., een particuliere vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met een kantoor aan de Achtmanstraat 17, 2645 MD, Delfgauw, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (00000000) . Ons btw-registratienummer is NL179301251B01. Rental-Plaza.nl heeft zijn hoofdkantoor in Delfgauw, Nederland.

General conditions |Privacy policy |Customer service |Contact |Manage Your Profile |Careers

© 2021, powered by XBit reservation systems.